Dyrektywa ue roaming

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów danych do funkcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania przenoszące się nie tylko do bezpieczeństwa a też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane z tym jakieś procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł być karany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W pierwszej klasie spotykają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część oddaje się do urządzeń, które wprowadza się w przyszłych miejscach, a jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania ważna z łatwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do kariery w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić znany, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo zaopatrzenia w końca zapewnienia zgód z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.